Jdi na obsah Jdi na menu

Podmínky chovu

Chovné  podmínky a postup při uchovňování psů a fen, platné od  14. 3. 2015 


Všichni VOK i VOD žádající o uchovnění  musí být plnochrupí s nůžkovým skusem, musí absolvovat jarní svod do 2 let věku, klubovou nebo speciální výstavu a po dosažení věku 12 měsíců projít výběrem do chovu, prováděným komisí chovatelské rady. K chovu (k prvnímu krytí) mohou být použiti až po dovršení věku 17 měsíců. Viz. Zápisní řád ČMKU!
Dále musí splňovat:

Ocenění na Klubové nebo speciální výstavě KCHVO. Hodnocení na zkouškách. 

Krátkosrstí

PES 

velmi dobrý, PZ I.c a LZ (nebo VZ) v jakékoli ceně

FENA

velmi dobrá, PZ I.c
 

Dlouhosrstí
 
PES
velmi dobrý, ověření vloh

FENA
velmi dobrá, ověření vloh


Ověření vloh VOD

Disciplína, limitní známka, hledání
 
systém
3

rychlost
2

vytrvalost

3
Chování po výstřelu 
3
Vystavování 
3
Nos 
3


Tyto disciplíny mohou být splněny na  ZV,PZ,VZ, nebo na samostatně organizovaném klubovém ověření vloh.

POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ PSŮ

MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky, zašle doporučeně příslušnému poradci chovu (VOK – Dr. Šonkovi, VOD – Dr. Čechovi )

1) originál a oboustrannou kopii průkazu původu(PP)
2) doklad o zaplacení členských příspěvků
3) fotografii psa formátu 10x15 cm ve výstavním postoji
4) kopie !!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek (popř. doklad o úspěšném ověření loveckých vloh u VOD)
5) kopie !!! posudku z klubové, či speciální výstavy


Poradce chovu po kontrole dokladů označí originál PP razítkem „Chovné podmínky splněny“ a svým podpisem a odešle ho na Plemennou knihu ČMKJ. Po obdržení originálu PP s razítkem „CHOVNÝ PES“ z plemenné knihy, zašle majitel chovného psa VOK kopii takto označeného PP poradci  chovu pro VOK (Dr. Šonka) a majitel psa VOD poradci chovu pro VOD (Dr. Čech). Až po obdržení takto označené kopie PP budou poradci chovu psy doporučovat ke krytí!

Žádám majitele psů i fen, žádajících o potvrzení splnění chovných podmínek, aby překontrolovali vždy před odesláním originálu PP správnost a čitelnost své adresy uvedené na druhé straně PP. Na tuto adresu vám budou pracovnice Plemenné knihy a poradci chovu PP psa či feny zasílat zpět! POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ FENY: majitel feny, která splnila chovné podmínky, zašle doporučeně příslušnému poradci chovu (VOK – Dr.Šonkovi, VOD – Dr.Čechovi ):
1) originál PP
2) oboustrannou kopii PP
3) doklad o zaplacení členských příspěvků                                                  
4) kopie!!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek (popř.doklad o úspěšném ověření loveckých vloh u VOD)
5) kopie!!! posudku z klubové, či speciální výstavy

Poradce chovu po překontrolování dokladů označí originál PP feny razítkem „Chovné podmínky splněny“ a svým podpisem a zašle zpět majiteli. Originál PP feny k označení „CHOVNÁ FENA“ zasílá majitel na plemennou knihu až s přihláškou prvního vrhu štěňat této feny.

ŽÁDOST O DOPORUČENÍ PSŮ KE KRYTÍ FENY : zasílá se příslušnému poradci chovu  pouze písemně poštou! U feny uvede  chovatel její  jméno a rok narození, přiloží doklad o zaplacení čl. příspěvku, případně uvede jména psů, o které má zájem, v pořadí své priority. Poradce chovu po posouzení doporučí majiteli feny závazně 1 - 3 vhodné psy, při čemž respektuje pravidla pro výběr chovných párů. (viz. Pravidla pro chov KCHVO ČR). Doporučení ke krytí je pro členy klubu zdarma.
Po nakrytí je majitel feny povinen neprodleně (nejpozději do 8 dnů) odeslat příslušnému poradci chovu, majitelem krycího psa podpisem potvrzenou, zelenou kopii Doporučení ke krytí. (Odesílá se větší část zelené kopie – ústřižek z pravého dolního rohu si ponechává chovatel. Z originálu neodstříhávejte nic!).
Výsledek krytí (i nezabřeznutí) je chovatel povinen do 10 dnů po porodu (u nezabřeznutí do 75 dnů po nakrytí) nahlásit majiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu písemně na formuláři, který obdrží s doporučením chovných psů (formuláře jsou číslované a zakládají se pro klubovou evidenci). S hlášením vrhu je vhodné zaslat poradci chovu novou kopii PP feny, pokud došlo u této feny k jakýmkoliv novým zápisům do PP (zkoušky, výstavy).
Pokud nebyla chovatelem odeslána poradci chovu „zelená kopie“ Doporučení ke krytí po nakrytí feny, nebo Hlášení o výsledku krytí na předepsaném formuláři po předchozím krytí feny, nebudou poradci chovu na žádost o doporučení psa na jakoukoliv fenu ve vlastnictví tohoto chovatele reagovat, dokud tato hlášení neobdrží (porušení Pravidel pro chov KCHVO!).


ŽÁDOST O DOPORUČENÍ  ZAHRANIČNÍHO PSA KE KRYTÍ FENY:   Majitel feny přiloží fotokopii originálu PP požadovaného psa, jméno a adresu majitele, čestné prohlášení že pes, kterým hodlá v zahraničí krýt je plnochrupý s nůžkovým skusem, doklad o zaplacení členského příspěvku a potvrzení chovatelského klubu země původu psa, že tento pes je v dané zemi chovným, signované statutárním zástupcem tohoto klubu a otiskem klubového razítka. Předtisk tohoto potvrzení v angličtině je možno získat na oficiálních www stránkách KCHVO ČR (www.weimaraner-club.cz/chovatelske_dokumentace.html), nebo u hlavního poradce chovu.
  
Za zahraničního psa se nepovažuje jedinec z českého, ale i zahraničního chovu, který byl do zahraničí fyzicky či formálně vyvezen, zde uchovněn a reimportován, případně zapůjčen zpět do ČR!

O doporučení vhodných psů ke krytí feny, včetně zahraničního krytí, je chovatel povinen žádat minimálně 2 měsíce před plánovaným krytím. Platnost všech doporučení ke krytí je 12 měsíců !


Upozorňuji majitele chovných jedinců, aby do 15 dnů hlásili veškeré změny: adresy, telefonní čísla, změnu majitele, spolumajitelství, zapůjčení či úhyn chovného jedince příslušnému poradci chovu a sekretariátu Plemenné knihy ČMKJ Praha!

 

 MVDr. Jaroslav Šonka
 hlavní poradce chovu

DŮLEŽITÉ  INFORMACE

Výňatek ze zápisního řádu ČMKU

čl. I odst. 1
písm. a) Reprodukce chovných zvířat je přípustná:…….
u velkých plemen nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce doživotně.
(Např. Pokud se tedy fena velkého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. června 2010).
u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Toto je podmíněno též schválením příslušného chovatelského klubu.
(Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 2013).

čl.V, odst. 4:

Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v PP a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a Plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu PP s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a Plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa či feny se dokládá smlouva. Oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení.“

Podle směrnice FCI k rentgenologickému vyšetřování DKK ze dne 18. 3. 2006 je nejnižší věk pro oficiální rentgen u velkých a obřích plemen 18 měsíců (VO je dle klasifikace FCI řazen mezi velká plemena)!

 

Zkopírováno z webu: http://weimaraner-club.cz/chov.html